ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΕΚ


1.- ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1°

 

Στην Αθήνα το έτος 1924 ιδρύθηκε Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία «Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως» και τον διακριτικό τίτλο «Α.Ε.Κ» με έδρα του την Αθήνα. Το καταστατικό του τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2721/1976 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στα βιβλία των Σωματείων με αριθμό μητρώου 2952/29-11-1976.

 

Άρθρο 2°

Σκοπός του Σωματείου είναι:

Η συστηματική καλλιέργεια και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.

 

Άρθρο 3°

 

Μέσα για την πραγματοποίηση του σκοπού του Σωματείου είναι:

α) Η σύναψη, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής συμβάσεων χορηγίας και διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητάς του.

β) Η παραχώρηση και η εκμίσθωση ακινήτων και αθλητικών εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας του Σωματείου σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, κατά την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία.

γ) Η οργάνωση αθλητικών αγώνων, σεμιναρίων, ημερίδων και εκδηλώσεων εν γένει.

δ) Η δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, εντευκτηρίου και βιβλιοθήκης.

ε) Η διοργάνωση εκδρομών και περιηγήσεων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

στ) Η συνεργασία με αθλητικά Σωματεία, Συλλόγους, Ενώσεις και Ομοσπονδίες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

ζ) Η συμμετοχή σε αθλητικές Ενώσεις και Ομοσπονδίες που λειτουργούν κατά την ισχύουσα κάθε φορά Νομοθεσία.

 

 

Άρθρο 4°

 

Το Σωματείο διατηρεί τμήματα:

 

 1. Κλασσικού Αθλητισμού (στίβου)
 2. Ποδοσφαίρου
 3. Καλαθοσφαίρισης
 4. Πετοσφαίρισης
 5. Πυγμαχίας
 6. Ποδηλασίας
 7. Ξιφασκίας
 8. Κολύμβησης
 9. Επιτραπέζια Αντισφαίρισης
 10. Αθλοπαιδιάς

 

Το Σωματείο δύναται να ιδρύει και άλλα τμήματα μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Ο ελάχιστος αριθμός των υφισταμένων μελών του Σωματείου ορίζεται σε είκοσι (20), ενώ ο μέγιστος καθίσταται απεριόριστος.

Με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, το Σωματείο δύναται να καταστεί μέλος υπερκείμενου φορέα (Ένωσης, Συνδέσμου, Ομοσπονδίας κλπ).

 

ΙΙ.- ΠΟΡΟΙ – ΜΕΛΗ

Άρθρο 5°

 

Πόροι του Σωματείου είναι: α) Οι Συνδρομές των μελών, β) Το δικαίωμα εγγραφής, γ) Τυχόν έκτακτες εισφορές που θα επιβάλλει η Γενική Συνέλευση, δ) Δωρεές, ε) Ενισχύσεις του Δημοσίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Νομικών προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δίκαιου, Δημοσίων οργανισμών και τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ζ) Έσοδα από εκδηλώσεις ή εράνους νομικών, καθώς και τα έσοδα από την συμμετοχή του Σωματείου σε νομικά πρόσωπα (Ανώνυμες εταιρείες, κοινοπραξίες κ.λ.π.) κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η) Από εκμισθώσεις ακινήτων (οικοπέδων καταστημάτων της ιδιοκτησίας του). θ) Από χορηγίες ή διαφημίσεις τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων από τους κανόνες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Για την εκποίηση κατά οιονδήποτε τρόπο ή και αλλαγή των αθλητικών εγκαταστάσεων του Σωματείου κατ’ εξαίρεση, εάν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του Σωματείου ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη, επιτρέπεται η εκποίησή τους για την κατασκευή ή απόκτηση νέων που πληρούν τις ανάγκες του ή την αλλαγή χρήσης. Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει τα ανωτέρω καθίσταται το άρθρο 825 ΚπολΔ δικαστήριο. Απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων 2/3 των μελών.

 

Άρθρο 6°

1.- Μέλος του Σωματείου μπορεί να εγγραφεί όποιος έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του με αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του Σωματείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να εγκρίνει την αίτηση εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της ή να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση για την απόρριψη της. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη τότε θεωρείται ότι η έγκριση έχει δοθεί. Κατά της απορριπτικής απόφασης ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να ασκήσει αγωγή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε νομοθεσία.

Μετά πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τα νέα μέλη αποκτούν δικαίωμα να εκλεγούν και εκλέγονται μετά όμως από υποβολή συντασσόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο πίνακα προς την Γενική Συνέλευση στον οποίο να εμφανίζονται τα μέλη που έχουν συμπληρώσει το ανωτέρω απαραίτητο χρονικό διάστημα από την εγγραφή τους. Κατά τα λοιπά συμμετέχουν κανονικά στις Γενικές Συνελεύσεις.

2.- Η παράλειψη καταβολής της ετήσιας συνδρομής του μέλους για δύο (2) συνεχή έτη συνεπάγεται τη διαγραφή του, μετά όμως από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίησης του και απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

3.- Μέλος που διαγράφηκε για οφειλές συνδρομών προς το Σωματείο δεν εγγράφεται χωρίς την προηγούμενη καταβολή των οφειλών και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 παρόντος άρθρου.

4.- Η ετήσια συνδρομή και το ποσό της εγγραφής ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

5.- Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Σωματείου οι εν ενεργεία και μη διαιτητές ομαδικών αθλημάτων καθώς και οι εν ενεργεία προπονητές των αθλημάτων που καλλιεργούνται από το Σωματείο. Δεν επιτρέπεται επίσης να είναι μέλη οι αθλητές του Σωματείου καθώς και το προσωπικό του ή όσοι παρέχουν υπηρεσίες ή έργο με αμοιβή για όσο χρόνο διαρκεί η παραπάνω σχέση και για ένα χρόνο μετά τη λήξη της. Τέλος απαγορεύεται να είναι μέλη όσοι έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 2725/1999 καθώς και όσοι εμπίπτουν στις υπόλοιπες διατάξεις του ίδιου άρθρου.

6.- Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, πρόσωπα που πρόσφεραν μεγάλες υπηρεσίες στο Σωματείο ή γενικά στον αθλητισμό. Τα ανωτέρω μέλη παρευρίσκονται μόνο με δικαίωμα λόγου στις Γενικές Συνελεύσεις, απαλλάσσονται της συνδρομής προς το Σωματείο και έχουν δικαίωμα ελεύθερης εισόδου και διακεκριμένης θέσης σε κάθε είδους εκδηλώσεις του Σωματείου.

 

ΙΙΙ.- ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 7°

Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του Σωματείου.

1.- Αποφασίζει για κάθε θέμα του Σωματείου και έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τα εξής θέματα: α) έγκριση Διοικητικού και οικονομικού απολογισμού, β) απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, γ) έγκριση Προϋπολογισμού, δ) εκλογή Διοικητικών Συμβουλίων και Εξελεγκτικής Επιτροπής, ε) Αντικατάσταση αντιπροσώπων για την εκπροσώπηση του Σωματείου στις Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Επιτροπών, Ενώσεων ή Ομοσπονδιών που το Σωματείο τυγχάνει μέλος τους, στ) τον ορισμό του ποσού εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής των μελών, ζ) την ανακήρυξη των επίτιμων μελών η) την αγορά ή την εκποίηση ακινήτων του Σωματείου, θ) την τροποποίηση του Καταστατικού και ι) τη διάλυση του Σωματείου.

2.- Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο και έκτακτα όταν το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει το 1/3 των μελών του Σωματείου που είναι ταμειακώς εντάξει, με αίτηση στην οποία αναφέρονται και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα με έγγραφη πρόσκληση των μελών στην οποία αναφέρονται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς επίσης και η αναφορά ότι αν δεν υπάρξει απαρτία η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σε άλλη ορισμένη ημερομηνία. Η πρόσκληση αποστέλλεται στα μέλη και τοιχοκολλείται στα γραφεία του Σωματείου οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 8°

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτή το ½ των μελών που είναι ταμειακώς εντάξει.

Στην επαναληπτική Συνέλευση υπάρχει απαρτία, όσα μέλη κι αν παρευρίσκονται. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παραβρίσκονται, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το Καταστατικό.

Στις γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ως Γραμματέα τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικά όταν πρόκειται για τις Γενικές Συνελεύσεις που έχουν ως αντικείμενο την διενέργεια αρχαιρεσιών για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει προσωρινά Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, διαπιστώνει απλά την ύπαρξη απαρτίας και μετά διενεργεί ψηφοφορία για εκλογή Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης. Ο εκλεγείς Πρόεδρος προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τις συζητήσεις της Γενικής Συνέλευσης, δίδει το λόγο σε κάθε μέλος που τον ζητά, αφαιρεί αυτόν από κάθε παρεκτρεπόμενο μέλος και υπογράφει το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής μετά των μελών αυτής.

Κατά τις Γενικές Συνελεύσεις η ψηφοφορία διεξάγεται φανερά δι’ ανατάσεως της χειρός ή δια ονομαστικής κλήσεως εκτός των θεμάτων που αφορούν την εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης, Προέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου, μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.

Κατά τις Γενικές Συνελεύσεις η ψηφοφορία διεξάγεται φανερά δια ανατάσεως της χειρός ή δια ονομαστικής κλήσεως εκτός των θεμάτων που αφορούν την εκλογή Προέδρου γενικής Συνέλευσης, Προέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου, μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.

 

Άρθρο 9°

Όταν η Γενική Συνέλευση έχει θέμα τη διενέργεια αρχαιρεσιών, πριν αρχίσουν οι αρχαιρεσίες εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή που αναλαμβάνει το έργο αυτό.

Η υποψηφιότητα των υποψηφίων για την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλεται με αίτηση υπογραφομένη από τον ενδιαφερόμενο η οποία κατατίθεται και πρωτοκολλείτε στο αρμόδιο βιβλίο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων της γραμματείας του Σωματείου πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Η ημέρα καταθέσεως της αιτήσεως και η ημέρα διενέργειας των αρχαιρεσιών δεν υπολογίζονται. Η υποβολή ομαδικής αιτήσεως υποψηφίων με ενιαίο ψηφοδέλτιο κάτω από συγκεκριμένο συνδυασμό επιτρέπεται, εφόσον έχει τις υπογραφές όλων των υποψηφίων που συγκροτούν το ψηφοδέλτιο.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχει κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου που έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18°) έτος της ηλικίας του, έχει την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας του και έχει εκπληρώσει όλες τις προς το Σωματείο οικονομικές υποχρεώσεις μέχρι την ημέρα καταθέσεως της σχετικής αιτήσεως του.

Τα ψηφοδέλτια όλων των συνδυασμών των υποψήφιων ή των μεμονωμένων υποψηφίων, πρέπει να είναι ομοειδή και χρώματος λευκού.

Οι αρχαιρεσίες γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής, εφόσον υπάρχουν συνδυασμοί. Μπορούν να λάβουν μέρος σ’ αυτές συνδυασμοί υποψηφίων ή και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Εάν υπάρχει ένας μόνο συνδυασμός οι αρχαιρεσίες γίνονται με τοποθέτηση τόσων σταυρών όσα είναι και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού κατανεμηθούν έδρες μεταξύ των συνδυασμών ή και των μεμονωμένων υποψηφίων και εφ’ όσον υπάρξουν αδιάθετες έδρες τότε τις έδρες που δεν διατέθηκαν παίρνουν ανά μία κατά σειρά αριθμού υπολοίπων ψήφων οι συνδυασμοί ή οι μεμονωμένοι υποψήφιοι. Ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται και τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή. Τα ψηφοδέλτια ρίπτονται στην κάλπη μέσα σε φάκελο σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από την Εφορευτική Επιτροπή.

Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής:

α.- Οι εν ενεργεία ή μη διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες.

β.- Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρίας και κάθε είδους εμπορικής εταιρίας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών. Οι ανωτέρω δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή Εξελεγκτικής Επιτροπής αθλητικού Σωματείου αλλά ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Η απαγόρευση ισχύει για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα τους, τους γονείς τους στην περίπτωση που οι αγώνες του συγκεκριμένου αθλήματος που καλλιεργεί το Σωματείο περιλαμβάνονται τα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο

Η Εφορευτική Επιτροπή κρίνει για το έγκυρο των ψηφοδελτίων και βγάζει το αποτέλεσμα. Καταρτίζει το πρακτικό εκλογής και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες καθώς και τους επιλαχόντες.

 

Άρθρο 10°

Για την τροποποίηση του Καταστατικού χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία 3/4 των μελών που παραβρίσκονται σ’ αυτή και με απαρτία το 1/2 των μελών που είναι ταμειακώς εντάξει. Με απαρτία των 3/4 και την πλειοψηφία μπορεί να αποφασισθεί και η διάλυση του Σωματείου. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η περιουσία του περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

 

 

 

Άρθρο 11°

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Σε κάθε παρεκτρεπόμενο μέλος του Σωματείου και ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλλει τις παρακάτω πειθαρχικές ποινές:

 1. Έγγραφη παρατήρηση
 2. Αυστηρή έγγραφη επίπληξη
 3. Απαγόρευση της εισόδου στους αθλητικούς και γυμναστικούς χώρους του Σωματείου
 4. Απαγόρευση μέχρι το πολύ ένα (1) έτος συμμετοχής του αθλητή σε πάσης φύσεως αθλητικές εκδηλώσεις που συμμετέχει ή και οργανώνει το Σωματείο.
 5. Οριστική διαγραφή από τις καταστάσεις των αθλουμένων μελών του Σωματείου.

Ουδεμία ποινή επιβάλλεται χωρίς προηγούμενη προφορική ή έγγραφη απολογία του παρεκτραπέντος.

 

Άρθρο 12°

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου είναι δεκαπενταμελές και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για τρία (3) έτη. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την εκλογή τους τα μέλη που εκλέχθηκαν Σύμβουλοι συγκροτούνται σε Σώμα, εκλέγοντας μεταξύ τους τον Πρόεδρο, τον Α’ και Β’ Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Γενικό Αρχηγό των Αθλητικών τμημάτων, τον Πρόεδρο της Οικονομικής επιτροπής και επτά (7) Συμβούλους.

Για την συγκρότηση σε Σώμα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται με ευθύνη του πλειοψηφίσαντος Συμβούλου και η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία.

 

Άρθρο 13°

Αν κάποιοι Σύμβουλοι αποχωρήσουν ή εκπέσουν για κάποιο λόγο από το αξίωμά τους, αναπληρώνονται από τους επιλαχόντες του συνδυασμού τους κατά σειρά επιτυχίας. Οι μεμονωμένοι εκλεγέντες Σύμβουλοι αναπληρώνονται από τους επιλαχόντες του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού. Σε περίπτωση που υπάρχει ένας μόνο συνδυασμός τότε τις κενές θέσεις καταλαμβάνουν οι επιλαχόντες Σύμβουλοι κατά τη σειρά επιτυχίας τους.

 

Άρθρο 14°

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Σωματείου και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Έχει αρμοδιότητα για οποιοδήποτε θέμα, εκτός από εκείνα που ρητά έχουν ανατεθεί στη Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 15°

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το δίμηνο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του ή του νομίμου αναπληρωτή του. Επτά (7) Σύμβουλοι μπορούν αν ζητήσουν τη σύγκληση εκτάκτου Διοικητικού Συμβουλίου, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται η αιτία της έκτακτης σύγκλησης και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η σύγκληση είναι υποχρεωτική μέσα σε 10 μέρες. Αν ο Πρόεδρος δεν καλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προθεσμία αυτή, μπορούν να το καλέσουν ο αντιπρόεδρος ή οι σύμβουλοι που ζήτησαν τη σύγκληση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται 8 σύμβουλοι. Οι αποφάσεις παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που μετέχουν. Σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Μέλος που αδικαιολόγητα απουσιάζει σε τρεις συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσεται έκπτωτο και αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση και επιτυχία των σκοπών του Σωματείου, μπορεί να ορίζει εφόρους – αναπληρωτές εφόρους και γενικούς αρχηγούς για προϊσταμένου των διαφόρων αθλητικών τμημάτων και των διοικητικών και λοιπών υπηρεσιών, καταρχήν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον δεν υπάρχουν υποψήφιοι για τις ανωτέρω θέσεις να πληρούνται αυτές από τακτικά ή επίτιμα μέλη του Σωματείου, καθώς επίσης και τρίτα πρόσωπα μη μέλη, φιλικά πάντως διακείμενα προς το Σωματείο. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει με αμοιβή ή και χωρίς αμοιβή βοηθούς των ως άνω εφόρων, να προσλαμβάνει αμειβόμενους διοικητικούς τεχνικούς και οικονομικούς υπαλλήλους και να συγκροτεί επιτροπές από όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα μέλη προσδιορίζοντας τις αρμοδιότητες και τους τομείς δράσεως αυτών.

 

Άρθρο 16ο

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον πάσης Δημόσιας Αρχής Νομικών προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Τραπεζικών Οργανισμών, Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, διευθύνει τις συζητήσεις του, υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Σωματείου και χρηματικά εντάλματα πληρωμής. Παρακολουθεί την καλή λειτουργία των γραφείων του Σωματείου, συντονίζει τις ενέργειες κλπ και εργάζεται για την επιτυχία του σκοπού του. Όταν απουσιάζει ο Πρόεδρος ή εμποδίζεται, τον αναπληρώνουν κατά σειρά ο A’ αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Β’ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και κωλυομένων αυτών ο πρεσβύτερος του Συμβουλίου.

 

Άρθρο 17°

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί το πρωτόκολλο, τα μητρώα των μελών, φυλάσσει τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και επιμελείται της αλληλογραφίας του Σωματείου. Συνυπογράφει μετά του Προέδρου του κάθε εξερχόμενο έγγραφο, καταρτίζει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου, φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα του Σωματείου και προΐσταται των διοικητικών υπηρεσιών αυτού.

Τον Γενικό Γραμματέα, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας.

 

Άρθρο 18ο

Ο Ειδικός Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, κρατεί τα αρχεία του Σωματείου και βοηθάει τον Γενικό Γραμματέα στα καθήκοντά του.

 

Άρθρο 19ο

Ο Ταμίας αποτελεί το εκτελεστικό όργανο της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Προΐσταται του Λογιστηρίου και ενεργεί όλες τις πληρωμές και εισπράξεις αναγράφοντας υποχρεωτικά επί των οικείων γραμματίων εισπράξεων και ενταλμάτων πληρωμής τον αριθμό της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης συντάσσει αναλυτικές καταστάσεις των εσόδων και εξόδων του Σωματείου για κάθε τρίμηνο υποβάλλοντας αυτές για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο εντός (10) ημερών από την λήξη κάθε τριμήνου. Φροντίζει για την είσπραξη των δικαιωμάτων, των συνδρομών και των λοιπών εσόδων του Σωματείου με βάση αποδείξεις, ενημερώνοντας ανελλιπώς το Διοικητικό Συμβούλιο για τις υπάρχουσες καθυστερήσεις. Υποχρεούται ανά πάσα στιγμή να θέτει υπό τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου το Ταμείο του και να καταθέτει σε Τράπεζα οριζόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο τις εισπράξεις των εσόδων του Σωματείου, με εξαίρεση ποσό που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και το οποίο θα παραμένει εις χείρας του για τις προβλεπόμενες τρέχουσες ανάγκες του Σωματείου.

Για την θεώρηση και χρησιμοποίηση όλων των λογιστικών βιβλίων και των άλλων αποδεικτικών στοιχείων της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου, απαιτείται απαραίτητα η μονογραφή του Προέδρου και του Ταμία, όπως επίσης και για την ανάληψη χρημάτων στο όνομα του Σωματείου από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επιπλέον για παρακαταθέσεις και δάνεια από Τράπεζες οποιαδήποτε Δημόσια Ταμεία και Ταμεία Παρακαταθηκών και Δανείων, εκδόσεις ενταλμάτων και γραμματίων εισπράξεως, εκδόσεις, αποδοχές τριτεγγυήσεις και οπισθογραφήσεις συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή, επιταγών και κάθε άλλου εγγράφου παραστατικού δικαιώματος ή υποχρεώσεως, απαιτούνται απαραίτητα οι υπογραφές του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία.

 

Άρθρο 20°

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής επιμελείται εν γένει των οικονομικών υποθέσεων του Σωματείου, συντάσσει τον προϋπολογισμό, παρακολουθεί την εκτέλεση αυτού και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο μέτρα για την εξασφάλιση και προαγωγή των οικονομικών συμφερόντων του Σωματείου.

 

 

Άρθρο 21°

Ο Γενικός Αρχηγός προΐσταται όλων των αθλητικών τμημάτων του Σωματείου εισηγούμενος προς το Διοικητικό Συμβούλιο μέτρα οργάνωσης και αγωνιστικής προόδου αυτών.

 

Άρθρο 22°

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για τους αθλητές του, συμμετέχει και διοργανώνει αγώνες, εκδρομές και αποφασίζει για την τέλεση ή τη συμμετοχή του Σωματείου σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, προασπίζεται τα νόμιμα συμφέροντα του, συντάσσει τον προϋπολογισμό και απολογισμό και τον εσωτερικό κανονισμό του Σωματείου.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα από τα μέλη του την προεδρία επιτροπών που δημιουργούνται για την πραγματοποίηση των σκοπών και των στόχων του Σωματείου.

 

Άρθρο 23°

Οι Έφοροι ασκούν την εποπτεία των εγκαταστάσεων, του αθλητικού υλικού, του ιματισμού των γυμναστικών χώρων και φροντίζουν να λειτουργεί άριστα το τμήμα ή τα τμήματα που έχουν αναλάβει. Εφαρμόζουν πιστά τις εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν σχέση με την καλή λειτουργία του αθλητικού Τμήματος, του χώρου των Γραφείων, του αγωνιστικού χώρου και φροντίζουν για την αύξηση του αθλητικού δυναμικού του Σωματείου με την προσέλευση νέων αθλητικών μελών στο Σωματείο. Η συνεργασία τους με τους Προπονητές πρέπει να είναι αρμονική και εποικοδομητική.

Πρέπει να βοηθούν τους Προπονητές στο έργο τους και σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να επεμβαίνουν σε αυτό.

 

Άρθρο 24°

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μαζί με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση εκλέγει και τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή και εφόσον υπάρχουν δύο (2) αναπληρωματικά μέλη αυτής, με τριετή θητεία, όπως και η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι η διενέργεια ελέγχου της εν γένει οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου και η υποβολή σχετικής έκθεσης στη τακτική Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο.

Η εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι αποφάσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της και καταχωρούνται σε ειδικό τηρούμενο βιβλίο.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται δύο (2) τουλάχιστον εκ των τριών (3) τακτικών μελών αυτής.

 

Άρθρο 25°

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να δημιουργεί Επιτροπές που να απαρτίζονται από μέλη του Σωματείου. Η προεδρία ανατίθεται σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Επιτροπές αυτές έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες.

Α. Οργάνωση αγώνων

Β. Οργάνωση εορταστικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων

Γ. Έκδοση εντύπων αθλητικού περιεχομένου

 

Άρθρο 26°

Οι Σύμβουλοι παίρνουν μέρος στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Άρθρο 27ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση παραβάσεων αρχών του καταστατικού έχει και πειθαρχική δικαιοδοσία και μπορεί να επιβάλλει τις παρακάτω ποινές:

 1. Στα μέλη του Σωματείου

α. της έγγραφης παρατήρησης

β. της αυστηρής έγγραφης επίπληξης

γ. της απαγόρευσης εισόδου στους αθλητικούς και λοιπούς χώρους του Σωματείου για ένα χρόνο.

δ. της οριστικής διαγραφής. Η απόφαση αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να εγκριθεί στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

 1. Στους αθλητές:

Ι. Τις παραπάνω ποινές (α) και (β)

IΙ. Την απαγόρευση συμμετοχής σε αθλητικές εκδηλώσεις του Συλλόγου για μέχρι ένα χρόνο.

ΙΙΙ. Την οριστική διαγραφή από την κατάσταση αθλουμένων μελών.

 

Κανένα από τα παραπάνω μέλη του Σωματείου δεν τιμωρείται δίχως προηγουμένως να απολογηθεί μετά από κλήση του και μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών.

 

ΙV. – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28°

 

Το Σωματείο έχει σήμα που εικονίζει τον δικέφαλο αετό και διακριτικά εμφανίσεως το κίτρινο και το μαύρο. Η σφραγίδα που τίθεται σε κάθε εξερχόμενο έγγραφο και σε κάθε απόδειξη φέρει σε κύκλο τις λέξεις «Αθλητική Ένωσις Κωνσταντινουπόλεως» και στο μέσο τον εκ της τέφρας αναγεννώμενο φοίνικα και κάτω από αυτόν την χρονολογία 1924.

 

Άρθρο 29°

Το Σωματείο έχει δική του σημαία που εικονίζει το δικέφαλο αετό και διακριτικά χρώματα εμφανίσεως το κίτρινο και το μαύρο, κάτω από αυτόν τη χρονολογία 1924 και πάνω από το δικέφαλο του αετού τα αρχικά της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινουπόλεως «ΑΕΚ».

 

Άρθρο 30°

Οι αθλητές του Σωματείου εγγράφονται στα μητρώα αθλητών του Σωματείου και στη συνέχεια με την φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στα μητρώα των Ομοσπονδιών. Οφείλουν να συμπεριφέρονται και δραστηριοποιούνται όπως ορίζει η αθλητική νομοθεσία και οι ειδικές διατάξεις των Ομοσπονδιών. Εφόσον έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια μπορούν να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου με δικαίωμα λόγου.

Οι αθλητές και οι αθλήτριες έχουν στολή αποχρώσεων κίτρινο και μαύρο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των αγωνιστικών τμημάτων και των χώρων του Σωματείου, όπως επίσης και των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών αυτού, με την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν είναι αντίθετοι στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και δεν επιφέρουν άμεσες ή έμμεσες τροποποιήσεις αυτού.

Οι ανωτέρω εσωτερικοί κανονισμοί υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου.

 

Άρθρο 31°

Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία:

Α. Μητρώο μελών

Β. Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων

Γ. Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικών Συμβουλίων

Δ. Εσόδων – Εξόδων

Ε. Περιουσιακών στοιχείων

ΣΤ. Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.

Τα βιβλία αυτά πριν από τη χρήση τους θεωρούνται από το Νομάρχη ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.

 

Άρθρο 32°

Κάθε ασάφεια του παρόντος καταστατικού λύνεται από την Γενική Συνέλευση αφού παρθούν υπ’ όψη οι σχετικές διατάξεις περί Σωματείων και η ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία.

 

Άρθρο 33°

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από τριάντα τρία (33) άρθρα συζητήθηκε και εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του όπως διαμορφώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο που συνήλθε την 17/02/2000 με σκοπό την εναρμόνιση του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/99.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου Καταστατικού του Αθλητικού Σωματείου («Α.Ε.Κ. – ΑΘΗΝΩΝ» όπως αυτό εναρμονίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/99 με την από 17/02/2000 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Ι. ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ                                                           Μ. ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

1.- ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1°

 

Στην Αθήνα το έτος 1924 ιδρύθηκε Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία «Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως» και τον διακριτικό τίτλο «Α.Ε.Κ» με έδρα του την Αθήνα. Το καταστατικό του τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2721/1976 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στα βιβλία των Σωματείων με αριθμό μητρώου 2952/29-11-1976.

 

Άρθρο 2°

Σκοπός του Σωματείου είναι:

Η συστηματική καλλιέργεια και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.

 

Άρθρο 3°

 

Μέσα για την πραγματοποίηση του σκοπού του Σωματείου είναι:

α) Η σύναψη, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής συμβάσεων χορηγίας και διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητάς του.

β) Η παραχώρηση και η εκμίσθωση ακινήτων και αθλητικών εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας του Σωματείου σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, κατά την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία.

γ) Η οργάνωση αθλητικών αγώνων, σεμιναρίων, ημερίδων και εκδηλώσεων εν γένει.

δ) Η δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, εντευκτηρίου και βιβλιοθήκης.

ε) Η διοργάνωση εκδρομών και περιηγήσεων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

στ) Η συνεργασία με αθλητικά Σωματεία, Συλλόγους, Ενώσεις και Ομοσπονδίες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

ζ) Η συμμετοχή σε αθλητικές Ενώσεις και Ομοσπονδίες που λειτουργούν κατά την ισχύουσα κάθε φορά Νομοθεσία.

 

 

Άρθρο 4°

 

Το Σωματείο διατηρεί τμήματα:

 

 1. Κλασσικού Αθλητισμού (στίβου)
 2. Ποδοσφαίρου
 3. Καλαθοσφαίρισης
 4. Πετοσφαίρισης
 5. Πυγμαχίας
 6. Ποδηλασίας
 7. Ξιφασκίας
 8. Κολύμβησης
 9. Επιτραπέζια Αντισφαίρισης
 10. Αθλοπαιδιάς

 

Το Σωματείο δύναται να ιδρύει και άλλα τμήματα μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Ο ελάχιστος αριθμός των υφισταμένων μελών του Σωματείου ορίζεται σε είκοσι (20), ενώ ο μέγιστος καθίσταται απεριόριστος.

Με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, το Σωματείο δύναται να καταστεί μέλος υπερκείμενου φορέα (Ένωσης, Συνδέσμου, Ομοσπονδίας κλπ).

 

ΙΙ.- ΠΟΡΟΙ – ΜΕΛΗ

Άρθρο 5°

 

Πόροι του Σωματείου είναι: α) Οι Συνδρομές των μελών, β) Το δικαίωμα εγγραφής, γ) Τυχόν έκτακτες εισφορές που θα επιβάλλει η Γενική Συνέλευση, δ) Δωρεές, ε) Ενισχύσεις του Δημοσίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Νομικών προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δίκαιου, Δημοσίων οργανισμών και τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ζ) Έσοδα από εκδηλώσεις ή εράνους νομικών, καθώς και τα έσοδα από την συμμετοχή του Σωματείου σε νομικά πρόσωπα (Ανώνυμες εταιρείες, κοινοπραξίες κ.λ.π.) κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η) Από εκμισθώσεις ακινήτων (οικοπέδων καταστημάτων της ιδιοκτησίας του). θ) Από χορηγίες ή διαφημίσεις τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων από τους κανόνες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Για την εκποίηση κατά οιονδήποτε τρόπο ή και αλλαγή των αθλητικών εγκαταστάσεων του Σωματείου κατ’ εξαίρεση, εάν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του Σωματείου ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη, επιτρέπεται η εκποίησή τους για την κατασκευή ή απόκτηση νέων που πληρούν τις ανάγκες του ή την αλλαγή χρήσης. Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει τα ανωτέρω καθίσταται το άρθρο 825 ΚπολΔ δικαστήριο. Απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων 2/3 των μελών.

 

Άρθρο 6°

1.- Μέλος του Σωματείου μπορεί να εγγραφεί όποιος έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του με αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του Σωματείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να εγκρίνει την αίτηση εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της ή να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση για την απόρριψη της. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη τότε θεωρείται ότι η έγκριση έχει δοθεί. Κατά της απορριπτικής απόφασης ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να ασκήσει αγωγή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε νομοθεσία.

Μετά πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τα νέα μέλη αποκτούν δικαίωμα να εκλεγούν και εκλέγονται μετά όμως από υποβολή συντασσόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο πίνακα προς την Γενική Συνέλευση στον οποίο να εμφανίζονται τα μέλη που έχουν συμπληρώσει το ανωτέρω απαραίτητο χρονικό διάστημα από την εγγραφή τους. Κατά τα λοιπά συμμετέχουν κανονικά στις Γενικές Συνελεύσεις.

2.- Η παράλειψη καταβολής της ετήσιας συνδρομής του μέλους για δύο (2) συνεχή έτη συνεπάγεται τη διαγραφή του, μετά όμως από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίησης του και απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

3.- Μέλος που διαγράφηκε για οφειλές συνδρομών προς το Σωματείο δεν εγγράφεται χωρίς την προηγούμενη καταβολή των οφειλών και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 παρόντος άρθρου.

4.- Η ετήσια συνδρομή και το ποσό της εγγραφής ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

5.- Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Σωματείου οι εν ενεργεία και μη διαιτητές ομαδικών αθλημάτων καθώς και οι εν ενεργεία προπονητές των αθλημάτων που καλλιεργούνται από το Σωματείο. Δεν επιτρέπεται επίσης να είναι μέλη οι αθλητές του Σωματείου καθώς και το προσωπικό του ή όσοι παρέχουν υπηρεσίες ή έργο με αμοιβή για όσο χρόνο διαρκεί η παραπάνω σχέση και για ένα χρόνο μετά τη λήξη της. Τέλος απαγορεύεται να είναι μέλη όσοι έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 2725/1999 καθώς και όσοι εμπίπτουν στις υπόλοιπες διατάξεις του ίδιου άρθρου.

6.- Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, πρόσωπα που πρόσφεραν μεγάλες υπηρεσίες στο Σωματείο ή γενικά στον αθλητισμό. Τα ανωτέρω μέλη παρευρίσκονται μόνο με δικαίωμα λόγου στις Γενικές Συνελεύσεις, απαλλάσσονται της συνδρομής προς το Σωματείο και έχουν δικαίωμα ελεύθερης εισόδου και διακεκριμένης θέσης σε κάθε είδους εκδηλώσεις του Σωματείου.

 

ΙΙΙ.- ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 7°

Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του Σωματείου.

1.- Αποφασίζει για κάθε θέμα του Σωματείου και έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τα εξής θέματα: α) έγκριση Διοικητικού και οικονομικού απολογισμού, β) απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, γ) έγκριση Προϋπολογισμού, δ) εκλογή Διοικητικών Συμβουλίων και Εξελεγκτικής Επιτροπής, ε) Αντικατάσταση αντιπροσώπων για την εκπροσώπηση του Σωματείου στις Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Επιτροπών, Ενώσεων ή Ομοσπονδιών που το Σωματείο τυγχάνει μέλος τους, στ) τον ορισμό του ποσού εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής των μελών, ζ) την ανακήρυξη των επίτιμων μελών η) την αγορά ή την εκποίηση ακινήτων του Σωματείου, θ) την τροποποίηση του Καταστατικού και ι) τη διάλυση του Σωματείου.

2.- Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο και έκτακτα όταν το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει το 1/3 των μελών του Σωματείου που είναι ταμειακώς εντάξει, με αίτηση στην οποία αναφέρονται και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα με έγγραφη πρόσκληση των μελών στην οποία αναφέρονται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς επίσης και η αναφορά ότι αν δεν υπάρξει απαρτία η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σε άλλη ορισμένη ημερομηνία. Η πρόσκληση αποστέλλεται στα μέλη και τοιχοκολλείται στα γραφεία του Σωματείου οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 8°

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτή το ½ των μελών που είναι ταμειακώς εντάξει.

Στην επαναληπτική Συνέλευση υπάρχει απαρτία, όσα μέλη κι αν παρευρίσκονται. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παραβρίσκονται, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το Καταστατικό.

Στις γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ως Γραμματέα τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικά όταν πρόκειται για τις Γενικές Συνελεύσεις που έχουν ως αντικείμενο την διενέργεια αρχαιρεσιών για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει προσωρινά Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, διαπιστώνει απλά την ύπαρξη απαρτίας και μετά διενεργεί ψηφοφορία για εκλογή Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης. Ο εκλεγείς Πρόεδρος προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τις συζητήσεις της Γενικής Συνέλευσης, δίδει το λόγο σε κάθε μέλος που τον ζητά, αφαιρεί αυτόν από κάθε παρεκτρεπόμενο μέλος και υπογράφει το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής μετά των μελών αυτής.

Κατά τις Γενικές Συνελεύσεις η ψηφοφορία διεξάγεται φανερά δι’ ανατάσεως της χειρός ή δια ονομαστικής κλήσεως εκτός των θεμάτων που αφορούν την εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης, Προέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου, μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.

Κατά τις Γενικές Συνελεύσεις η ψηφοφορία διεξάγεται φανερά δια ανατάσεως της χειρός ή δια ονομαστικής κλήσεως εκτός των θεμάτων που αφορούν την εκλογή Προέδρου γενικής Συνέλευσης, Προέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου, μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.

 

Άρθρο 9°

Όταν η Γενική Συνέλευση έχει θέμα τη διενέργεια αρχαιρεσιών, πριν αρχίσουν οι αρχαιρεσίες εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή που αναλαμβάνει το έργο αυτό.

Η υποψηφιότητα των υποψηφίων για την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλεται με αίτηση υπογραφομένη από τον ενδιαφερόμενο η οποία κατατίθεται και πρωτοκολλείτε στο αρμόδιο βιβλίο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων της γραμματείας του Σωματείου πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Η ημέρα καταθέσεως της αιτήσεως και η ημέρα διενέργειας των αρχαιρεσιών δεν υπολογίζονται. Η υποβολή ομαδικής αιτήσεως υποψηφίων με ενιαίο ψηφοδέλτιο κάτω από συγκεκριμένο συνδυασμό επιτρέπεται, εφόσον έχει τις υπογραφές όλων των υποψηφίων που συγκροτούν το ψηφοδέλτιο.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχει κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου που έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18°) έτος της ηλικίας του, έχει την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας του και έχει εκπληρώσει όλες τις προς το Σωματείο οικονομικές υποχρεώσεις μέχρι την ημέρα καταθέσεως της σχετικής αιτήσεως του.

Τα ψηφοδέλτια όλων των συνδυασμών των υποψήφιων ή των μεμονωμένων υποψηφίων, πρέπει να είναι ομοειδή και χρώματος λευκού.

Οι αρχαιρεσίες γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής, εφόσον υπάρχουν συνδυασμοί. Μπορούν να λάβουν μέρος σ’ αυτές συνδυασμοί υποψηφίων ή και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Εάν υπάρχει ένας μόνο συνδυασμός οι αρχαιρεσίες γίνονται με τοποθέτηση τόσων σταυρών όσα είναι και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού κατανεμηθούν έδρες μεταξύ των συνδυασμών ή και των μεμονωμένων υποψηφίων και εφ’ όσον υπάρξουν αδιάθετες έδρες τότε τις έδρες που δεν διατέθηκαν παίρνουν ανά μία κατά σειρά αριθμού υπολοίπων ψήφων οι συνδυασμοί ή οι μεμονωμένοι υποψήφιοι. Ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται και τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή. Τα ψηφοδέλτια ρίπτονται στην κάλπη μέσα σε φάκελο σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από την Εφορευτική Επιτροπή.

Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής:

α.- Οι εν ενεργεία ή μη διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες.

β.- Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρίας και κάθε είδους εμπορικής εταιρίας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών. Οι ανωτέρω δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή Εξελεγκτικής Επιτροπής αθλητικού Σωματείου αλλά ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Η απαγόρευση ισχύει για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα τους, τους γονείς τους στην περίπτωση που οι αγώνες του συγκεκριμένου αθλήματος που καλλιεργεί το Σωματείο περιλαμβάνονται τα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο

Η Εφορευτική Επιτροπή κρίνει για το έγκυρο των ψηφοδελτίων και βγάζει το αποτέλεσμα. Καταρτίζει το πρακτικό εκλογής και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες καθώς και τους επιλαχόντες.

 

Άρθρο 10°

Για την τροποποίηση του Καταστατικού χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία 3/4 των μελών που παραβρίσκονται σ’ αυτή και με απαρτία το 1/2 των μελών που είναι ταμειακώς εντάξει. Με απαρτία των 3/4 και την πλειοψηφία μπορεί να αποφασισθεί και η διάλυση του Σωματείου. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η περιουσία του περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

 

 

 

Άρθρο 11°

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Σε κάθε παρεκτρεπόμενο μέλος του Σωματείου και ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλλει τις παρακάτω πειθαρχικές ποινές:

 1. Έγγραφη παρατήρηση
 2. Αυστηρή έγγραφη επίπληξη
 3. Απαγόρευση της εισόδου στους αθλητικούς και γυμναστικούς χώρους του Σωματείου
 4. Απαγόρευση μέχρι το πολύ ένα (1) έτος συμμετοχής του αθλητή σε πάσης φύσεως αθλητικές εκδηλώσεις που συμμετέχει ή και οργανώνει το Σωματείο.
 5. Οριστική διαγραφή από τις καταστάσεις των αθλουμένων μελών του Σωματείου.

Ουδεμία ποινή επιβάλλεται χωρίς προηγούμενη προφορική ή έγγραφη απολογία του παρεκτραπέντος.

 

Άρθρο 12°

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου είναι δεκαπενταμελές και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για τρία (3) έτη. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την εκλογή τους τα μέλη που εκλέχθηκαν Σύμβουλοι συγκροτούνται σε Σώμα, εκλέγοντας μεταξύ τους τον Πρόεδρο, τον Α’ και Β’ Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Γενικό Αρχηγό των Αθλητικών τμημάτων, τον Πρόεδρο της Οικονομικής επιτροπής και επτά (7) Συμβούλους.

Για την συγκρότηση σε Σώμα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται με ευθύνη του πλειοψηφίσαντος Συμβούλου και η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία.

 

Άρθρο 13°

Αν κάποιοι Σύμβουλοι αποχωρήσουν ή εκπέσουν για κάποιο λόγο από το αξίωμά τους, αναπληρώνονται από τους επιλαχόντες του συνδυασμού τους κατά σειρά επιτυχίας. Οι μεμονωμένοι εκλεγέντες Σύμβουλοι αναπληρώνονται από τους επιλαχόντες του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού. Σε περίπτωση που υπάρχει ένας μόνο συνδυασμός τότε τις κενές θέσεις καταλαμβάνουν οι επιλαχόντες Σύμβουλοι κατά τη σειρά επιτυχίας τους.

 

Άρθρο 14°

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Σωματείου και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Έχει αρμοδιότητα για οποιοδήποτε θέμα, εκτός από εκείνα που ρητά έχουν ανατεθεί στη Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 15°

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το δίμηνο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του ή του νομίμου αναπληρωτή του. Επτά (7) Σύμβουλοι μπορούν αν ζητήσουν τη σύγκληση εκτάκτου Διοικητικού Συμβουλίου, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται η αιτία της έκτακτης σύγκλησης και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η σύγκληση είναι υποχρεωτική μέσα σε 10 μέρες. Αν ο Πρόεδρος δεν καλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προθεσμία αυτή, μπορούν να το καλέσουν ο αντιπρόεδρος ή οι σύμβουλοι που ζήτησαν τη σύγκληση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται 8 σύμβουλοι. Οι αποφάσεις παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που μετέχουν. Σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Μέλος που αδικαιολόγητα απουσιάζει σε τρεις συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσεται έκπτωτο και αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση και επιτυχία των σκοπών του Σωματείου, μπορεί να ορίζει εφόρους – αναπληρωτές εφόρους και γενικούς αρχηγούς για προϊσταμένου των διαφόρων αθλητικών τμημάτων και των διοικητικών και λοιπών υπηρεσιών, καταρχήν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον δεν υπάρχουν υποψήφιοι για τις ανωτέρω θέσεις να πληρούνται αυτές από τακτικά ή επίτιμα μέλη του Σωματείου, καθώς επίσης και τρίτα πρόσωπα μη μέλη, φιλικά πάντως διακείμενα προς το Σωματείο. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει με αμοιβή ή και χωρίς αμοιβή βοηθούς των ως άνω εφόρων, να προσλαμβάνει αμειβόμενους διοικητικούς τεχνικούς και οικονομικούς υπαλλήλους και να συγκροτεί επιτροπές από όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα μέλη προσδιορίζοντας τις αρμοδιότητες και τους τομείς δράσεως αυτών.

 

Άρθρο 16ο

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον πάσης Δημόσιας Αρχής Νομικών προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Τραπεζικών Οργανισμών, Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, διευθύνει τις συζητήσεις του, υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Σωματείου και χρηματικά εντάλματα πληρωμής. Παρακολουθεί την καλή λειτουργία των γραφείων του Σωματείου, συντονίζει τις ενέργειες κλπ και εργάζεται για την επιτυχία του σκοπού του. Όταν απουσιάζει ο Πρόεδρος ή εμποδίζεται, τον αναπληρώνουν κατά σειρά ο A’ αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Β’ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και κωλυομένων αυτών ο πρεσβύτερος του Συμβουλίου.

 

Άρθρο 17°

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί το πρωτόκολλο, τα μητρώα των μελών, φυλάσσει τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και επιμελείται της αλληλογραφίας του Σωματείου. Συνυπογράφει μετά του Προέδρου του κάθε εξερχόμενο έγγραφο, καταρτίζει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου, φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα του Σωματείου και προΐσταται των διοικητικών υπηρεσιών αυτού.

Τον Γενικό Γραμματέα, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας.

 

Άρθρο 18ο

Ο Ειδικός Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, κρατεί τα αρχεία του Σωματείου και βοηθάει τον Γενικό Γραμματέα στα καθήκοντά του.

 

Άρθρο 19ο

Ο Ταμίας αποτελεί το εκτελεστικό όργανο της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Προΐσταται του Λογιστηρίου και ενεργεί όλες τις πληρωμές και εισπράξεις αναγράφοντας υποχρεωτικά επί των οικείων γραμματίων εισπράξεων και ενταλμάτων πληρωμής τον αριθμό της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης συντάσσει αναλυτικές καταστάσεις των εσόδων και εξόδων του Σωματείου για κάθε τρίμηνο υποβάλλοντας αυτές για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο εντός (10) ημερών από την λήξη κάθε τριμήνου. Φροντίζει για την είσπραξη των δικαιωμάτων, των συνδρομών και των λοιπών εσόδων του Σωματείου με βάση αποδείξεις, ενημερώνοντας ανελλιπώς το Διοικητικό Συμβούλιο για τις υπάρχουσες καθυστερήσεις. Υποχρεούται ανά πάσα στιγμή να θέτει υπό τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου το Ταμείο του και να καταθέτει σε Τράπεζα οριζόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο τις εισπράξεις των εσόδων του Σωματείου, με εξαίρεση ποσό που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και το οποίο θα παραμένει εις χείρας του για τις προβλεπόμενες τρέχουσες ανάγκες του Σωματείου.

Για την θεώρηση και χρησιμοποίηση όλων των λογιστικών βιβλίων και των άλλων αποδεικτικών στοιχείων της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου, απαιτείται απαραίτητα η μονογραφή του Προέδρου και του Ταμία, όπως επίσης και για την ανάληψη χρημάτων στο όνομα του Σωματείου από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επιπλέον για παρακαταθέσεις και δάνεια από Τράπεζες οποιαδήποτε Δημόσια Ταμεία και Ταμεία Παρακαταθηκών και Δανείων, εκδόσεις ενταλμάτων και γραμματίων εισπράξεως, εκδόσεις, αποδοχές τριτεγγυήσεις και οπισθογραφήσεις συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή, επιταγών και κάθε άλλου εγγράφου παραστατικού δικαιώματος ή υποχρεώσεως, απαιτούνται απαραίτητα οι υπογραφές του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία.

 

Άρθρο 20°

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής επιμελείται εν γένει των οικονομικών υποθέσεων του Σωματείου, συντάσσει τον προϋπολογισμό, παρακολουθεί την εκτέλεση αυτού και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο μέτρα για την εξασφάλιση και προαγωγή των οικονομικών συμφερόντων του Σωματείου.

 

 

Άρθρο 21°

Ο Γενικός Αρχηγός προΐσταται όλων των αθλητικών τμημάτων του Σωματείου εισηγούμενος προς το Διοικητικό Συμβούλιο μέτρα οργάνωσης και αγωνιστικής προόδου αυτών.

 

Άρθρο 22°

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για τους αθλητές του, συμμετέχει και διοργανώνει αγώνες, εκδρομές και αποφασίζει για την τέλεση ή τη συμμετοχή του Σωματείου σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, προασπίζεται τα νόμιμα συμφέροντα του, συντάσσει τον προϋπολογισμό και απολογισμό και τον εσωτερικό κανονισμό του Σωματείου.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα από τα μέλη του την προεδρία επιτροπών που δημιουργούνται για την πραγματοποίηση των σκοπών και των στόχων του Σωματείου.

 

Άρθρο 23°

Οι Έφοροι ασκούν την εποπτεία των εγκαταστάσεων, του αθλητικού υλικού, του ιματισμού των γυμναστικών χώρων και φροντίζουν να λειτουργεί άριστα το τμήμα ή τα τμήματα που έχουν αναλάβει. Εφαρμόζουν πιστά τις εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν σχέση με την καλή λειτουργία του αθλητικού Τμήματος, του χώρου των Γραφείων, του αγωνιστικού χώρου και φροντίζουν για την αύξηση του αθλητικού δυναμικού του Σωματείου με την προσέλευση νέων αθλητικών μελών στο Σωματείο. Η συνεργασία τους με τους Προπονητές πρέπει να είναι αρμονική και εποικοδομητική.

Πρέπει να βοηθούν τους Προπονητές στο έργο τους και σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να επεμβαίνουν σε αυτό.

 

Άρθρο 24°

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μαζί με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση εκλέγει και τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή και εφόσον υπάρχουν δύο (2) αναπληρωματικά μέλη αυτής, με τριετή θητεία, όπως και η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι η διενέργεια ελέγχου της εν γένει οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου και η υποβολή σχετικής έκθεσης στη τακτική Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο.

Η εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι αποφάσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της και καταχωρούνται σε ειδικό τηρούμενο βιβλίο.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται δύο (2) τουλάχιστον εκ των τριών (3) τακτικών μελών αυτής.

 

Άρθρο 25°

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να δημιουργεί Επιτροπές που να απαρτίζονται από μέλη του Σωματείου. Η προεδρία ανατίθεται σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Επιτροπές αυτές έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες.

Α. Οργάνωση αγώνων

Β. Οργάνωση εορταστικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων

Γ. Έκδοση εντύπων αθλητικού περιεχομένου

 

Άρθρο 26°

Οι Σύμβουλοι παίρνουν μέρος στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Άρθρο 27ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση παραβάσεων αρχών του καταστατικού έχει και πειθαρχική δικαιοδοσία και μπορεί να επιβάλλει τις παρακάτω ποινές:

 1. Στα μέλη του Σωματείου

α. της έγγραφης παρατήρησης

β. της αυστηρής έγγραφης επίπληξης

γ. της απαγόρευσης εισόδου στους αθλητικούς και λοιπούς χώρους του Σωματείου για ένα χρόνο.

δ. της οριστικής διαγραφής. Η απόφαση αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να εγκριθεί στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

 1. Στους αθλητές:

Ι. Τις παραπάνω ποινές (α) και (β)

IΙ. Την απαγόρευση συμμετοχής σε αθλητικές εκδηλώσεις του Συλλόγου για μέχρι ένα χρόνο.

ΙΙΙ. Την οριστική διαγραφή από την κατάσταση αθλουμένων μελών.

 

Κανένα από τα παραπάνω μέλη του Σωματείου δεν τιμωρείται δίχως προηγουμένως να απολογηθεί μετά από κλήση του και μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών.

 

ΙV. – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28°

 

Το Σωματείο έχει σήμα που εικονίζει τον δικέφαλο αετό και διακριτικά εμφανίσεως το κίτρινο και το μαύρο. Η σφραγίδα που τίθεται σε κάθε εξερχόμενο έγγραφο και σε κάθε απόδειξη φέρει σε κύκλο τις λέξεις «Αθλητική Ένωσις Κωνσταντινουπόλεως» και στο μέσο τον εκ της τέφρας αναγεννώμενο φοίνικα και κάτω από αυτόν την χρονολογία 1924.

 

Άρθρο 29°

Το Σωματείο έχει δική του σημαία που εικονίζει το δικέφαλο αετό και διακριτικά χρώματα εμφανίσεως το κίτρινο και το μαύρο, κάτω από αυτόν τη χρονολογία 1924 και πάνω από το δικέφαλο του αετού τα αρχικά της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινουπόλεως «ΑΕΚ».

 

Άρθρο 30°

Οι αθλητές του Σωματείου εγγράφονται στα μητρώα αθλητών του Σωματείου και στη συνέχεια με την φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στα μητρώα των Ομοσπονδιών. Οφείλουν να συμπεριφέρονται και δραστηριοποιούνται όπως ορίζει η αθλητική νομοθεσία και οι ειδικές διατάξεις των Ομοσπονδιών. Εφόσον έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια μπορούν να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου με δικαίωμα λόγου.

Οι αθλητές και οι αθλήτριες έχουν στολή αποχρώσεων κίτρινο και μαύρο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των αγωνιστικών τμημάτων και των χώρων του Σωματείου, όπως επίσης και των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών αυτού, με την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν είναι αντίθετοι στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και δεν επιφέρουν άμεσες ή έμμεσες τροποποιήσεις αυτού.

Οι ανωτέρω εσωτερικοί κανονισμοί υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου.

 

Άρθρο 31°

Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία:

Α. Μητρώο μελών

Β. Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων

Γ. Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικών Συμβουλίων

Δ. Εσόδων – Εξόδων

Ε. Περιουσιακών στοιχείων

ΣΤ. Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.

Τα βιβλία αυτά πριν από τη χρήση τους θεωρούνται από το Νομάρχη ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.

 

Άρθρο 32°

Κάθε ασάφεια του παρόντος καταστατικού λύνεται από την Γενική Συνέλευση αφού παρθούν υπ’ όψη οι σχετικές διατάξεις περί Σωματείων και η ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία.

 

Άρθρο 33°

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από τριάντα τρία (33) άρθρα συζητήθηκε και εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του όπως διαμορφώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο που συνήλθε την 17/02/2000 με σκοπό την εναρμόνιση του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/99.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου Καταστατικού του Αθλητικού Σωματείου («Α.Ε.Κ. – ΑΘΗΝΩΝ» όπως αυτό εναρμονίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/99 με την από 17/02/2000 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Ι. ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ                                                           Μ. ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ (PDF)