ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ


ΛΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

  1. Αίτηση Εγγραφής Μέλους (παρέχεται από το Σωματείο)
  2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  3. Δύο φωτογραφίες (μία για την αίτηση και μία για την ταυτότητα μέλους)

ΛΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΗ

1. Αίτηση – Δήλωση Εγγραφής (παρέχεται από το Σωματείο)
2. Αντίγραφο πιστοποιητικού Γέννησης ή ταυτότητας ή διαβατηρίου αθλητή
3. Αντίγραφα αστυνομικών ταυτοτήτων γονέων
4. Φύλλο Ιατρικού Ιστορικού με δηλώσεις Γονέων – Αθλητού σχετικά τον Covid19, σύμφωνα με το
Πρωτόκολλο ατομικής και δημόσιας υγείας του Υφυπουργείου Αθλητισμού
5. Δύο Φωτογραφίες
6. Βεβαίωση Καρδιολόγου (υποχρεωτικά για τα αγωνιστικά τμήματα)
7. Βεβαίωση Παιδιάτρου ή Παθολόγου